Quản lý, giám sát dịch vụ

Lựa chọn, kiểm tra, đánh giá, giám sát và điều hành hoạt động cung cấp dịch vụ  của các đơn vị thuê ngoài như vệ sinh, bảo vệ, cảnh quan… Đảm bảo trang thiết bị khu dân cư hoạt động hiệu quả và an toàn. Đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Quản lý, giám sát và điều hành hoạt động cung cấp và đảm bảo chất lượng các dịch vụ tiện ích.