Vận hành hệ thống kỹ thuật

Vận hành các hệ thống kỹ thuật và đảm bảo tình trạng hoạt động bình thường của các hệ thống bằng việc:

  • Thiết lập quy trình vận hành kỹ thuật theo đặc điểm và thực tế của khu dân cư;
  • Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống kỹ thuật khu dân cư;
  • Theo dõi và giám sát việc thực hiện bảo trì, bảo dưỡng HTKT của các nhà thầu thuê ngoài, để đảm bảo luôn duy trì chất lượng dịch vụ; hạn chế và khắc phục nhanh chóng các thiếu sót do họ gây ra;
  • Lập kế hoạch và đề xuất việc thay thế, sửa chữa trang thiết bị hư hỏng thuộc HTKT khu dân cư ;
  • Lập danh sách các nhà cung cấp vật tư và nhà thầu bảo trì trong khu dân cư.